Νέα Ταξινόμηση Κινδύνων στην Ευρώπη (CLP)


Ο CLP είναι ένας ευρωπαϊκός Κανονισμός που ευθυγραμμίζει το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία Classification, Labeling and Packaging χημικών προϊόντων με το Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS) των Ηνωμένων Εθνών.

Έως την 1η Ιουνίου 2015, όλα τα χημικά προϊόντα που διατίθενται στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν αναταξινομηθεί και επισημανθεί με βάση αυτόν τον Κανονισμό. Η Henkel Adhesive Technologies θα διασφαλίσει την έγκαιρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις CLP για όλα τα προϊόντα της που διατίθενται στην Ευρώπη.


Τι αλλάζει: ΔΕΝ επηρεάζονται:
  • Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) για τα προϊόντα της Henkel λόγω νέων ταξινομήσεων των πρώτων υλών
  • Περιεχόμενα ετικετών των προϊόντων της Henkel
  • Εξωτερική συσκευασία των προϊόντων της Henkel
  • Σύσταση και χημική σύνθεση των προϊόντων
  • Όλες οι εγκρίσεις και πιστοποιήσεις


Τι νέο φέρνει ο CLP?


Εικονογράμματα

Ο κανονισμός CLP περιλαμβάνει νέα εικονογράμματα κινδύνου. Τα ρομβοειδή εικονογράμματα επισημαίνουν τη φύση του κινδύνου ή των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση ενός επικίνδυνου προϊόντος.

 
Δηλώσεις επικινδυνότητας

Είναι μια φράση που αναφέρεται σε μια τάξη και κατηγορία κινδύνου και περιγράφει τη φύση των κινδύνων ενός επικίνδυνου προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι σκόπιμο, του βαθμού του κινδύνου.

 

Προειδοποιητική λέξη

Υποδεικνύει το σχετικό επίπεδο σοβαρότητας των κινδύνων ώστε να προειδοποιείται ο αναγνώστης για δυνητικό κίνδυνο που σχετίζεται με το προϊόν: “Κίνδυνος” για σοβαρότερους και “Προσοχή” για λιγότερο σοβαρούς κινδύνους.

 
Δηλώσεις προφύλαξης

Επισημαίνουν τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του προϊόντος και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης.

 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του κανονισμού CLP στη Henkel, μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίασή μας που θα βρείτε παρακάτω ή να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τον εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών της Henkel.

Λήψεις

Νέα Ταξινόμηση Κινδύνων στην Ευρώπη (CLP)
Nέα ταξινόμηση κινδύνων για χημικά προϊόντα

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό CLP, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA):  www.echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/

Προϊόντα